Home » Dog Names » 350+ Chinese Dog Names

350+ Chinese Dog Names

chinese dog names

Dog Club Life is reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more

Looking for inspiration in choosing a name for your dog? Why not explore some Chinese options?

With names like Bao Bao, Jing Jing, Mei Mei, and Xiao Long, there are plenty of beautiful and unique choices that will perfectly reflect your furry friend’s personality and characteristics. So why not give one of these names a try when naming your next dog?

Tips for Naming Your Dog

1. Choose a name that is easy for your dog to learn and respond to. A shorter name is usually best.

2. Avoid names that sound similar to commands (e.g., “No,” “Sit,” “Stay”). This can confuse your dog and make training more difficult.

3. Choose a name that you feel comfortable saying in public. You’ll be saying it a lot!

4. Have fun with it! Naming your dog is an opportunity to be creative and have some fun.

Female Chinese Dog Names

 • Ah Lam (Peace)
 • Ai (Loving)
 • An (Peaceful or Loving)
 • Bao (Jewel)
 • Bi (Green jade)
 • Boba (Tea)
 • Chang (Prosperous)
 • Chang Pu (Prosperous reed)
 • Chang-chang (Prosperous)
 • Chao (Leap)
 • Chen (Dawn)
 • Chi (Pond)
 • Chu (To store)
 • Chun Hua ( Spring flower
 • Chynna ( Fine porcelain
 • Da-Xia (Big hero)
 • De (Virtuous)
 • Dong Mei ( Winter plum
 • Fang (Fragrant)
 • Gen (To follow)
 • Guiying (Laurel petal)
 • Hai (Sea)
 • Heng (Constant)
 • Hi (Loving)
 • Hong (Rainbow)
 • Hua (Flower)
 • Huan (Happiness)
 • Hui (Wise)
 • Hui-ying (Smart)
 • Huiqing (Affectionate)
 • Jia ( Beautiful
 • Jian (Strong)
 • Jiao (charming)
 • Jiao (Fine)
 • Jun (Truthful and Obedient)
 • Kun (Earth)
 • Lai (Rely on)
 • Lan (Elegant)
 • Lee (Plum)
 • Lí (Capable)
 • Li Ming (Beautiful Light)
 • Lian (Dainty or Delicate)
 • Lin (Beautiful jade)
 • Lin (Gem)
 • Ling (Soul)
 • Luliv (Dewy jasmine)
 • Mei (Beautiful)
 • Mei-hui (Beautiful wisdom)
 • Meilin (Beautiful forest)
 • Meiling (Beautiful age)
 • Meiying (Beautiful Flower)
 • Meyli (Beautiful)
 • Ming (Bright)
 • Mingmei (Bright and Beautiful)
 • Mu (Admired)
 • Nà (graceful)
 • Nuan (Affectionate)
 • Nuo (Promise)
 • Nuwa (Goddess)
 • Qiao (Skillful)
 • Qui (Autumn)
 • Quon (Bright)
 • Rong (Harmonize)
 • Shu (Warm Hearted)
 • Shuang (Bright)
 • Shufen (Good)
 • Shui (Water)
 • Shun (Obey)
 • Sying (Star)
 • Tangtang (Grand)
 • Tao (Peach)
 • Wang Li (Beautiful monarch)
 • Xià (Summer)
 • Xiao Bai (White)
 • Xiolian (Little Lotus)
 • Xiuying (Elegant flower)
 • Xue (Snow)
 • Yaling (Elegant jade)
 • Yang (Sun)
 • Yawen (Graceful clouds)
 • Yenay (She Who Loves)
 • Ying (clever)
 • Yinuo (Promise)
 • Yu (Jade)
 • Yue ( Moon
 • Yuming (Bright jade)
 • Zhen (Chaste)
 • Zhenzhen (Precious)
 • Zhi (Ambition)
 • Zi (Beautiful)

Male Chinese Dog Names

 • Ah (Chinese Character)
 • Aiguo (Patriotic)
 • Bai (Pure)
 • Bambang (Soldier)
 • Bo (Ocean wave)
 • Chanming (Forever Bright)
 • Chao (Leap over)
 • Chaoxiang (Expecting a Fortune)
 • Chen (Great)
 • Chen Gong (Success)
 • Cheng (Complete)
 • Cheung (Fortunate)
 • Chin (Gold, Wealth)
 • Chun (Spring season)
 • Da (Accomplishing)
 • Dao (Sword)
 • Diandian (Spot)
 • Didi (Little Brother)
 • Dingxiang (Stable Fortune)
 • Dong (East)
 • Fu (Wealthy)
 • Fu Han (Broad Minded)
 • Gan (Brave)
 • Gengi (Golden)
 • Guanting (Court Crown)
 • Guanyu (House Crown)
 • Guo (Country)
 • Hao (Marquis)
 • Heng (Eternal)
 • Ho (Together)
 • Hong Li (Great Strength)
 • Huan (Happiness)
 • Huang (Brightness)
 • Hui (Splendor)
 • Ji (Lucky)
 • Ji-Hun (Wise)
 • Jia (Home)
 • Jiahao (Home Hero)
 • Jiang (River)
 • Jianhong (Build Vastly)
 • Jiaozi (Dumpling)
 • Jie-Rui (Quick Minded)
 • Jing (Quiet)
 • Ju-Long (Dragon Power)
 • Jun (Handsome)
 • Junjie (Handsome and Outstanding)
 • Kai (Victorious)
 • Kang (Healthy)
 • Ken-Zhi (Earnest)
 • Laquan (Spring)
 • Lei (Thunder)
 • Liang (Excellent)
 • Liko (Blessed)
 • Lim (Forest)
 • Ling (Compassion or Understanding)
 • Lok (Happiness)
 • Long (Dragon)
 • Longwei (Greatness of a Dragon)
 • Manchu (Pure)
 • Ming-Hua (Brilliant)
 • Ming-Tun (Intelligent)
 • Minsheng (People’s voice)
 • Minzhe (Sensitive or Wise)
 • Mu (Admired)
 • Nao (Button)
 • Nao Nao (Naughty)
 • Ping (Stable)
 • Qiang (Strong)
 • Quan (Fresh Spring Water)
 • Quiang (Strong)
 • Quon (Bright)
 • Ru (Scholar)
 • Shan (Mountain)
 • Shi (Time)
 • Song (Descendant)
 • Tao (Large waves)
 • Wei (Power)
 • Weisheng (Greatness is Born)
 • Weizhe (Great Sage)
 • Wen (Writing)
 • Wenyan (Refined)
 • Wu (Military)
 • Xiang (Glide)
 • Xiaobo (Little Wrestler)
 • Xin (New)
 • Xinyi (Happy)
 • Xun (Snow)
 • Xun (Sun)
 • Yahui (Elegant favor)
 • Yijun (Joyful king)
 • Yin (Money)
 • Yingzi (Shadow)
 • Yingzie (Brave or Heroic)
 • Yong (Brave)
 • Yongrui (Forever Lucky)
 • Yuze (Rain)
 • Zedong (Eastern Grace)
 • Zhihao (Brave Ambition)
 • Zhong (Middle)
 • Zhou (Boat)

Dog Names from Chinese Food

 • Chop Suey
 • Dim Sum
 • Hot Pot
 • Kung Pao
 • Lo Mein
 • Moo Shu
 • Mooncake
 • Tofu
 • Wonton
 • Youtiao

Funny Chinese Dog Names

 • Boba (Big Boobs)
 • Bok Choy (Chinese Cabbage)
 • Chopsticks
 • Fen (Perfume)
 • Gong Gong (Sea Monster)
 • Nǎiniú (Cow)
 • Pengsong (Fluffy)
 • Ping Pong (Table Tennis)
 • Shuìjiào (Sleep)
 • Tufei (Bandit)
 • Ushi (Ox)
 • Yīng’ér (Baby)
 • Yuzu (Citrus Fruit)
 • Zhū (Pig)

Chinese Dog Names Inspired by Appearance & Color

 • Bai (White)
 • Bái sè (White)
 • Bān (Spotted)
 • Banwen (Brindled)
 • Baojin (Precious gold)
 • Chéng sè (Orange)
 • Dà (Big)
 • Dai (Dark)
 • Dian (Spot)
 • Fang (Beautiful, Fragrant)
 • Fēngmǎn (Plump)
 • Fěnsè de (Pink)
 • Gengi (Golden)
 • Hǎokàn (Good-looking)
 • Hēi Sè (Black)
 • Hong (Rainbow)
 • Hongse (Red)
 • Huang (Yellow)
 • Huī sè (Gray)
 • Jin (Gold)
 • Jīnzi (Gold)
 • Jù (Enormous)
 • Juan (Beautiful)
 • Juǎnqū (Curly)
 • Jun (Handsome)
 • Kāfēi sè (Brown)
 • Kěài (Cute)
 • Lan (Elegant)
 • Lán sè (Blue)
 • Lǜ sè (Green)
 • Piàoliàng (Gorgeous)
 • Tao (Peach)
 • Tiáowén (Stripe)
 • Wei (Tall, Robust)
 • Xiǎo de (Small)
 • Xin (Beautiful)
 • Xuě (Snow)
 • Xun (Fast)
 • Yan (Beautiful)
 • Yang (Sun)
 • Yánsè (Color)
 • Yating (Elegant)
 • Yazhu (Elegant Build)
 • Yín sè (Silver)
 • Yun (Cloud)
 • Zǐ sè (Purple)
 • Zongse (Brown)

Chinese Dog Names According to Personality

 • Ai (Loving)
 • An (Peace)
 • Chang (Thriving)
 • Chong (Powerful)
 • Deli (Virtuous)
 • Fèi (Bark)
 • Gan (Bold)
 • Gang (Strong)
 • Gui (Expensive, fancy)
 • Heng (Persistant)
 • Hou (Noble)
 • Hudie (Butterfly)
 • Jie (Heroic)
 • Jìngyi (Quiet joy)
 • Ken-Zhi (Earnest)
 • Kuài (Fast)
 • Kuàile (Happy)
 • Liang (Good)
 • Lok (Happiness)
 • Màn (Slow)
 • Máng (Busy)
 • Min (Clever)
 • Ning (Peaceful)
 • Nuan (Warm, friendly)
 • Ping (Peaceful)
 • Shilin (Smart)
 • Shu (Good)
 • Shu-hui (Intelligent)
 • Su (Respectful)
 • Susu (Quiet)
 • Xiu (Elegant)
 • Xiulan (Elegant orchid)
 • Xue (Studious)
 • Ya (Graceful)
 • Yi (Proper)
 • Yǒuyìsi (Interesting)
 • Zan (Help)
 • Zhen (Rare)
 • Zheng (Proper)

Nature-Inspired Chinese Dog Names

 • Chu (Pearl)
 • Chun (Spring)
 • Fú (Lotus)
 • Hǎi (Sea)
 • Hé (River)
 • Lin (Beautiful Jade)
 • Nuwa (or Nu Wa)(Mother Goddess)
 • Qi (Life Force)
 • Qiu (Fall or Autumn)
 • Pùbù (Waterfall)
 • Shān (Mountain)
 • Xue (Snow)
 • Yue (Moon)

Chinese Dog Names Inspired by Chinese Figures

 • Angelababy (Model)
 • Bingbing (Actress Fan Bingbing)
 • Bruce (Bruce Lee, actor and martial artist)
 • Chloé (Director Chloé Zhao)
 • Cixi (Empress Dowager Cixi)
 • Confucius (Philosopher)
 • Dilraba (Actress Dilraba Dilmurat)
 • Jackie (Jackie Chan, actor and stuntman)
 • Jet Li (Actor and stuntman)
 • Jimmy O. (Actor Jimmy O. Yang)
 • Kao (Charles Kao, inventor)
 • Kris Wu (Actor)
 • Lao Tzu (Philosopher)
 • Ming-Na (Ming-Na Wen, actress)
 • Qin Shi (Emperor Qin Shi Huang)
 • Ren (Ren Zhengfei, CEO of Huawei)
 • Simu (Simu Liu, actor)
 • Vera (Vera Wang, designer)
 • Yao Ming (Basketball player)
 • Yifei (Actress Liu Yifei)
 • Yip (Yip Man, martial artist)

Chinese Dog Names Inspired by Chinese Characters

 • Aang (Avatar – The Last Airbender)
 • Cāngjié (Four-eyed mythological being)
 • Chang’e (Moon goddess)
 • Cri-Kee (Mulan)
 • Da Yu (Mythological figure)
 • Dilong (Legendary dragon)
 • Fusang (Tree in Chinese mythology)
 • Hou Yi (Mythological archer)
 • Hundun (Faceless mythological being)
 • Jiangshi (Vampire creature)
 • Jingwei (Mythological bird)
 • Jiǔwěihú (Mythic nine-tailed fox)
 • Khan (Mulan)
 • Kui (Mythic being)
 • Li Shang (Mulan)
 • Magu (Mythological protector of women)
 • Mazu (Sea goddess)
 • Mulan (Mulan)
 • Mushu (Mulan)
 • Nezha (Protection deity)
 • Nian (Fearsome dragon)
 • Nüba (Drought deity)
 • Nüwa (Mother goddess)
 • Pangu (Creation figure in Chinese mythology)
 • Panhu (Heroic mythical dog)
 • Pixiu (Mythic winged lions)
 • Sha-Ron (Mulan)
 • Shang-Chi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)
 • Shangdi (Mighty being in Chinese mythology)
 • Suiren (Mythic being associated with fire)
 • Taotie (Mythological evil being)
 • Teng (Legendary flying dragon)
 • Tiangou (Mythic dog responsible for eclipses)

Chinese Dog Breeds

Chinese Chongqing Dog

The Chinese Chongqing Dog is a medium-sized, short-coated breed of dog that originated in the city of Chongqing, in China. It is also sometimes known as the Chinese Mystery Dog, as it is one of the least-known breeds of dogs in the world.

The Chinese Chongqing Dog is a muscular and powerful breed, with a broad head and chest. They are known for being intelligent, loyal, and protective of their families.

If you are looking for a Chinese dog breed that is loyal, loving, and protective, the Chinese Chongqing Dog may be the perfect choice for you!

Chinese Crested Dog

The Chinese Crested Dog is an elegant and graceful breed, with a hairless or nearly hairless coat that comes in several color variations.

One of the most distinctive features of the Chinese Crested Dog is its long thin tail, which hangs down over its hindquarters, almost touching the floor. In fact, they are sometimes nicknamed “the dog with a tail hanging down to the ground!”

Although they may be small in size, Chinese Crested Dogs are known for being intelligent and energetic dogs who love to play and go on adventures. If you’re looking for a loyal companion who will keep you entertained for hours on end, this may be the perfect dog breed for you!

Chow Chow

The Chow Chow is a large and powerful dog breed, known for its distinctive appearance as well as its sweet and loyal nature.

With their thick coat that comes in several colors, unique curly tail, and distinctively-shaped blue tongue, the Chow Chow is one of the most recognizable dog breeds in the world.

While they may be independent dogs who prefer to have plenty of space to roam and explore, Chows are also extremely loyal and affectionate towards their families. If you’re looking for a big, beautiful dog with a gentle temperament that will love spending time with you at home or on adventures outside, the Chow Chow may be perfect for you!​

Pug

The Pug is a small but mighty dog breed, known for its big personality and unique appearance.

Pugs are known for their wrinkled faces, short muzzles, and curly tails. They come in a variety of colors, but the most popular are black, fawn, and silver.

Pugs are known for being loving and affectionate dogs who enjoy spending time with their families. They are also intelligent and playful dogs who love to learn new tricks. If you’re looking for a small dog with a big personality, the Pug may be perfect for you!

Pekingese

The Pekingese is a small, regal-looking dog breed that originated in China.

With their long coats and large eyes, they are known for being elegant and majestic dogs who love to be the center of attention.

Pekingese dogs are known for being friendly and outgoing animals who crave lots of interaction with their families. They can also get along well with other pets if properly socialized. So if you’re looking for a dog that will love spending time at home as much as going on adventures, the Pekingese may be just what you’ve been searching for!​

Shar-Pei

The Shar-Pei is a large, muscular dog breed known for its unique wrinkled skin and blue-black tongue.

Shar-Peis are loyal and affectionate dogs who enjoy spending time with their families. They are also intelligent and playful dogs who love to learn new tricks. If you’re looking for a big dog with an even bigger personality, the Shar-Pei may be perfect for you!​

Shih-Tzu

The Shih-Tzu is a small, beautiful dog breed that originated in China.

With their long coats and big eyes, they are known for being elegant and graceful dogs with sweet, friendly personalities. Although they may be independent dogs who prefer to have plenty of space to roam and explore, Shih-Tzus are also extremely loyal and affectionate towards their families. If you’re looking for a cute and cuddly companion who will love spending time at home as much as going on adventures outside, the Shih-Tzu may be just what you’ve been searching for!​

Xiasi Quan

The Xiasi Quan is a small, active dog breed that originated in China.

Despite their small size, Xiasi Quan dogs are energetic and playful animals who love to stay active and go on adventures. They are also intelligent and loyal dogs who crave lots of interaction with their families. If you’re looking for a fun-loving dog who will keep you entertained for hours on end, the Xiasi Quan may be perfect for you!​

Conclusion

Overall, there are many beautiful and unique names for dogs of Chinese origin that can make the perfect choice for naming your new pet. Whether you’re looking for something short, simple, or meaningful, there is sure to be a great name to suit your dog’s personality. We hope the list above has given you some great ideas to get started!